ആദ്യ ഘട്ടം

ഹായ്

എന്റെ എലാം മലയാളി കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം.എന്റെ പേര് moovin, അങ്ങ് kasaragod ആണ്‌ എന്റെ സ്ഥലം ,ഞാൻ ഈ ബ്ലോഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ,ഞാൻ ഉദുവരെ ബ്ലോഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല,എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ല.google step by step നോക്കി പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ .ഞാൻ ഈ ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം ,വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ അല്ലോ ഈ corona കാലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ബ്ലോഗ് തൊടങ്ങികൂട.ഇവിടത്തെ corona വിശേഷങ്ങളും, എന്നെ പറ്റിയും,ഈ നാടിനെ പറ്റിയും കൊറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കു ചേരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ബ്ലോഗ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

പിന്നെ ഈ ബ്ലോഗ് മലയാളികൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് like adikya ketto, അത് മാത്രല്ല ശേരും ചെയ്യണം. ഒന്ന്‌ ജീവിച്ച് പോട്ടെ ഭായ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ബ്ലോഗ് ഇവിടെവെച്ച് wind up ചെയാന്

ഇന്നി നമുക്ക് അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ കാനുനദുവരെ,It me signing out Mr.malayalli

wwwmalayalli.home.blog

2 thoughts on “ആദ്യ ഘട്ടം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s